Cvičeni na válku (DL 36) je udalosť vo sfére taktiky (tactics) za cenu 2 zdrojov. Na karte nájdeme iba nasledujúci text:

Smíš hrát, pouze pokud má každý hrdina pod tvou kontrolou natištěný symbol zdroje sféry taktiky.

Akce: Až do konce fáze, pokud nemá současný úkol klíčové slovo Obléhání, získá klíčové slovo Bitva. (Postavy plní úkol pomocí síly útoku místo síly vůle.)

Opäť tu máme kartu zameranú na mono hrací balík. Niet sa čomu čudovať. Celý 3.cyklus Proti stínu, ak pominieme vlastnosť Venkov (Outlands), sa nesie v duchu silnej podpory mono hracích balíkov. Je to typ hracieho balíka, ktorému doteraz hráči moc času nevenovali. Práve preto vznikli karty ako Cvičeni na válku (DL 36), aby sa rozšírilo povedomie aj v tomto smere. Cena 2 zdroje je priemerná, čo nie je zlé, ale pre sféru taktiky to môže byť veľa. Za tú hodnotu dostaneme do hry slušného spojenca, ktorý bude užitočný po dlhšiu dobu. Na druhú stranu mono balík čiastočne rieši problém so zdrojmi.

Pohľadom na prvú vetu textu na karte zistíme, že podmienkou na hranie opisovanej udalosti je kontrola všetkých hrdinov vo sfére taktiky s vytlačeným symbolom tejto sféry. Teda žiadny hrdina z inej sféry s pripojeným doplnkom, ktorý mu umožňuje hrať karty sféry taktiky. Tento symbol musí byť na karte hrdinu vytlačený. Samozrejme, že v hracom balíku môžeme mať karty aj iných sfér, ktoré potom zahráme cez efekty rôznych kariet. Druhá veta textu je efekt samotný. Skôr ako ho vysvetlím, povedzme si niečo o kľúčových slovách na karte úlohy. Tie sú tiež novinkou 3.cyklu Proti stínu. Momentálne môžeme plniť úlohu tromi rôznymi spôsobmi, ktoré sa odlišujú použitým atribútom postáv. Od počiatku hry poznáme plnenie úlohy pomocou sily vôle, to pozná každý. Teraz nám pribudli ďalšie dve možnosti. Ak má karta kľúčové slovo Obléhání (Siege) tak postavy používajú na plnenie úlohy silu obrany. Keď tam je kľúčové slovo Bitva (Battle) tak na plnenie úlohy musia mať postavy dostatok sily útoku. Z toho jasne vidíme, že jednostranne zameraný hrací balík môže mať problém vo fáze úlohy ak scenár má skombinované karty úloh s rôznymi kľúčovými slovami. Efekt opisovanej karty pokrýva tú najslabšiu časť mono hracieho balíka vo sfére taktiky a tou je plnenie úlohy cez silu vôle. Každému je jasné, že postavy vo sfére taktiky nijak zvlášť silou vôle neoplývajú, preto tu máme udalosť Cvičeni na válku. Logicky kartu budeme hrať len ak je karta úlohy bez kľúčového slova. Pre Obléhání a Bitvu to nemá význam. Tu sa sféra taktiky nestratí. Karta bez kľúčového slova získa kľúčové slovo Bitva a my používame pre fázu úlohy silu útoku postáv miesto sily vôle.

Udalosť Cvičeni na válku (DL 36) neodporúčam hrať ak má scenár len karty úloh bez kľúčového slova. Sféra taktiky je slabá na ťahanie kariet z hracieho balíka a udalosť by sa za celú hru nemusela objaviť na ruke. To by určite znamenalo neúspech. Ak by sme kartu aj potiahli, museli by sme ju nejakým spôsobom recyklovať pre opakované použitie. Vhodný je doplnok Eldacarova kniha (SnAD 59), alebo hrdina Háma (DT 76). Ďalšia vec je, že by sme sa pokúšali  hrať jednorazový efekt na situáciu, ktorú potrebujeme vykonať poriadne každé jedno kolo. Tu je dobré prehodnotiť zloženie hrdinov, lebo napríklad Eówyn (ZS 7) vo sfére duchovnej (spirit) túto prácu urobí oveľa lepšie. Vhodnejšie je udalosť Cvičeni na válku (DL 36) použiť keď sa karta úlohy bez kľúčového slova objaví len ako jedna z mnohých počas hraného scenára. Ako výborný príklad uvediem dobrodružstvo Nebezpečí v Pelargiru kde prvé dve karty úloh majú kľúčové slovo Bitva a posledná je klasická, s použitím sily vôle. Tu by mohol mať mono balík sféry taktiky problém aj keď prvé časti scenára zvládol bez mihnutia oka. Hráči majú dostatok času na potiahnutie udalosti Cvičeni na válku (DL 36), aby bola na záver pripravená na použitie, kedy bude na stole dostatok postáv na jej veľmi účinné použitie.

Tu sa objavuje malý problém. Ako som už spomínal, sféra taktiky nijako neoplýva efektmi na ťahanie kariet. Lepšie povedané je spomedzi všetkých sfér v tejto činnosti najslabšia. Ak bude prvá karta úlohy bez kľúčového slova, mono balík bude mať problém ak sa Cvičeni na válku neobjaví na úvodnej ruke. Po 3.cyklus sféra taktiky nemá žiadny efekt na ťahanie kariet. Pár efektov sa objaví neskôr. Je to udalosť Foe-hammer (OHaUH 15), alebo spojenec Legolas (ToS 5) a samozrejme pomôcť dokáže aj Gandalf (ZS 73). Vhodná bude aj vedľajšia karta úlohy (Side Quest) s názvom Gather Information (TLR 14), ktorá nám umožní v hracom balíku vyhľadať ľubovoľnú kartu.

Cvičeni na válku by som hodnotil ako veľmi špecifickú kartu. Nemôžeme sa spoliehať len na túto udalosť v scenári s klasickými kartami úloh. To by mohlo viesť ku katastrofe. Oceníme ju však v situáciách, kedy treba preklenúť určitú časť scenára s normálnou fázou úlohy medzi kartami úloh s kľúčovými slovami Obléhání, alebo Bitva. S príchodom hrdinu Théodena (MU 134) vo sfére taktiky sa situácia trocha zlepší. Ten zvýši všetkým hrdinom s vytlačenou ikonou sféry taktiky silu vôle o 1. Teraz už môžeme aj v sólo hre premýšľať nad úspechom v scenári s kartami úloh bez kľúčových slov. A keď zoberiete Eówyn (TFW 2) vo sfére taktiky máte snáď každý scenár pod kontrolou. Spolu s Théodenom majú silu vôle na hodnote 8 a to bohato postačuje v sólo hre, aby sme boli úspešní na úlohe. Nezabudnime, že v hre viacerých hráčov udalosť Cvičeni na válku spôsobí spoluhráčom určité komplikácie vo fáze úlohy ak nehrajú sféru taktiky. Kartu treba preto používať s rozumom, alebo ju úplne vyradiť a spoľahnúť sa na svojich spoluhráčov.

Ako zaujímavosť uvediem, že na karte môžete pravdepodobne vidieť veľmi mladého Boromira učiť svojho mladšieho brata Faramira ako správne používať meč a štít. Denethor sleduje svojich dvoch synov z tieňa nádvoria, ktoré je samo o sebe krásne, s bielym stromom a niekoľkými miestnosťami a uličkami za ním.

Spísal pre vás pbch

Skratky použité v článku:

ZS – Základná sada

DT – Dlouhá tma

DL – Drúadanský les

OHaUH- Hobbit: Over Hill and Under Hill

ToS – Treason of Saruman

MU – Morgulské údolí

SnAD – Střetnutí na Amon Dínu

TLR – The Lost Realm

TFW – The Flame of the West


Válka o Prsten

Válka o Prsten probíhala v roce 3019 T. v. a sestávala z bitvy u brodů přes Želíz, bitvy v Helmově žlebu (bitvy o Hlásku), bitvy v Dolu, bitvy na Pelennorských polích, bitvy u Černé brány (bitva před branami Mordoru) a dalších menších potyček.

Válka začala v době, kdy Aragorn, Legolas, Gimli a Gandalf přijeli do Edorasu. Gandalf zbavil krále Theodéna Sarumanova prokletí a vysvětlil situaci, že Saruman vytváří na Sauronův příkaz velké vojsko skurutů (cca 10 000 vojáků), které má zničit Rohan. Theodén odjel i s obyvateli města do pevnosti v Helmově žlebu, Gandalf však věděl, že se tam sám neubrání a vyrazil pro pomoc.

Mezitím Saruman vyslal své vojsko a Železný pas se vyprázdnil. Smíšek s Pipinem se zúčastili ve Fangornu entího sněmu, na němž přednesli žádost o zapojení entů do války. Enti po dlouhém rokování souhlasili, že se vydají do války proti Sarumanovi.

Pevnost v Helmově žlebu byla málem dobyta, když dorazil Gandalf s pomocí. Skuruti vystrašeně a prchali pryč ze žlebu. Čekalo je však překvapení v podobě lesa, který tu předtím nebyl. Šlo o huorny, pohyblivé stromy pod vedením entů. Skuruti do lesa vběhli a vícekrát se ven nedostali. Helmův žleb tak byl uhájen.

Pevnost Železný pas byla rozbořena a vyplavena enty, zůstala jen věž Orthank, v níž se Saruman zavřel. Po příjezdu krále Theodéna, Gandalfa, Aragorna a Gimliho následovalo shledání se Smíškem a Pipinem, rozmluva se Sarumanem a nalezení palantíru. Sarumanova moc byla zlomena, byl zavřen v Orthanku a správa Železného pasu byla svěřena Stromovousovi.

Skupina Společenstva vyráží do Edorasu, cestou však díky náhodě Gandalf za pomoci Pipina zjistí Sauronovy plány a se Stínovlasem a Pipinem vyráží rychle do Minas Tirith. Zbytek skupiny následuje krále Theodéna do Edorasu a následně do hradiště Šerá brázda, kam je svolána zemská hotovost na pomoc Gondoru.

Aragorn se mezitím vydává s Gimlim a Legolasem přes Bílé hory (Stezkami mrtvých) ke kameni Erech, kam svolává Nemrtvé a vyzívá je, aby splnili přísahu, kterou dali králi Isildurovi, ale nedodrželi ji. Nemrtví souhlasili a spěchali s Aragornem, Gimlim a Legolasem do Pelargiru, přístavu, který byl dobýván flotilou Umbarských. Umbarští byli poraženi, Aragorn bral přísahu za splněnou a propustil Nemrtvé. Cestou do Minas Tirith sebral armádu z obyvatel jihu Gondoru a dorazil právě včas do Bílého města. Zde spojená vojska Rohanských (kteří mezitím dorazili s králem Theodénem v čele) a Gondorských poráží vojska Černokněžného krále (který padl rukou Eowyn).

Aragorn po poradě s kapitány armád vyráží k Morannonu, aby vyzval Saurona k boji. Je to však jen zástěrka, neboť chce poskytnout Frodovi volný průchod pláněmi Gorgorothu k Hoře Osudu. Frodo skutečně k Hoře dospěl, vhodil Prsten do ohně a Sauronovu moc pominula. Aragorn, který mezitím vedl armádu u Černé brány, se stává Pánem Západu, obnovuje říši Arnor v rámci Obnoveného království a stává se králem Elessarem.

Sauronova vojska vyslaná na sever byla poražena v bitvě v Dolu, kde podlehla spojeným armádám trpaslíků a lidí.

Po Sauronově pádu se musel král Elessar ještě vypořádat s Jižany a Východňany, které poráží a obnovuje tak prastaré hranice gondorské říše z doby jejího největšího rozmachu.

Zdroj: ANGRENOST


Originální znění karty v EN:

Trained for War
Type: Event Sphere: Tactics
Cost: 2

Play only if each hero you control has the printed [Tactics] resource icon.
Action: Until the end of the phase, if the current quest has no keyword it gains battle. (Characters quest using [Attack] instead of [Willpower].)

Set: TDF Number: 36
Quantity: 3
Illustrator: Magali Villeneuve

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.