V Pánovi prstenů: karetní hře je několik druhů efektů na kartách. Na kartách hrdinů a herních kartách je jich 5: stálé efekty, akce, reakce, povinné efekty a klíčová slova. Na kartách v balíčku úkolů a setkání je 6 kategorií efektů: stálé efekty, povinné efekty, při odhalení, efekt stínu, putování a klíčová slova. Všechny tyto pojmy jsou vysvětleny zde.


Stálé efekty

Stálé efekty ovlivňují hru, dokud je karta ve hře a jsou splněny případné další uvedené podmínky. Nemají tučně vytištěnu žádnou aktivaci, protože jsou aktivní vždy.

Příkladem stálého efektu je karta lokace Začarovaný potok.

LOTR_LCG_CORE_Cards_final_CZ174


Akce

Karta s tímto efektem má v textu tučně vytištěnu aktivaci „Akce:“. Akce jsou vždy volitelné a mohou být vyvolány hráčem kontrolujícím tuto kartu kdykoli, kdy jsou během hry povoleny akce. Aby mohla být vyvolána akce na kartě hrdiny, spojence či doplňku, musí být tato karta ve hře, pokud sama akce neuvádí, že ji lze vyvolat i ve stavu mimo hru. Karty událostí jsou akce, které se hrají přímo z ruky.

Některé aktivace akcí doprovází specifická fáze hry. Tento typ aktivace znamená, že následující akci lze vyvolat jedině během uvedené fáze. Například efekt s aktivací „Úkolová akce:“ lze provést pouze ve fázi úkolu během prostoru pro akce. Akce bez specifické fáze lze provést kdykoli během hry, kdy jsou povoleny akce. (Viz tabulku „Pořadí kol“ v Pravidlech ZS na str. 30–31.)

Například na kartě hrdiny Glorfindela je akce, kterou lze provést během prostoru pro akce v průběhu tahu libovolného hráče.

LOTR_LCG_CORE_Cards_final_CZ12

Karta události Radagastova mazanost je příkladem akce, kterou lze provést pouze ve fázi úkolu.

LOTR_LCG_CORE_Cards_final_CZ117


Reakce

V textu karty s tímto efektem najdete tučně vytištěnou aktivaci „Reakce:“. Tento efekt je vždy volitelný a hráč, který tuto kartu kontroluje, jej může vyvolat vždy v reakci na uvedené okolnosti (tedy bezprostředně po nich). Aby mohla být vyvolána reakce na kartě hrdiny, spojence či doplňku, musí být tato karta ve hře, pokud sama reakce neuvádí, že ji lze vyvolat i ve stavu mimo hru. Karty událostí s efektem „Reakce:“ se hrají přímo z ruky.

Karta spojence Syn Arnoru je příkladem reakce, kterou lze vyvolat (volba hráče), kdykoli je splněna daná podmínka („poté, co Syn Arnoru vstoupí do hry“).

LOTR_LCG_CORE_Cards_final_CZ19


Povinné efekty a efekt při odhalení

Povinné efekty jsou vyvolány určitými okolnostmi a nastávají automaticky, ať už si to hráč, který kartu kontroluje, přeje nebo ne. Jsou označeny aktivací „Povinné:“. Tyto efekty jsou vyřešeny ihned, jakmile jsou splněny jejich podmínky.

Karta nepřítele Močálová zmije je příkladem povinného efektu, který nastane ihned, jakmile je splněna jeho aktivace („vždy, když Močálová zmije útočí“).

LOTR_LCG_CORE_Cards_final_CZ152

Efekty při odhalení jsou zvláštní případ povinných efektů, které nastávají, jakmile je karta odhalena. Jsou označeny aktivací „Při odhalení:“. Tyto efekty nenastanou, pokud je karta odhalena jako karta stínu.


Efekt stínu

Některé karty z balíčku setkání mají druhotný efekt, který se označuje jako efekt stínu. Ten je oddělen od dalších efektů dané karty symbolem uvedeným výše a je vytištěn kurzívou. Jsou také uvedeny aktivací tučnou kurzívou „Stín:“. Efekt stínu nastává pouze tehdy, když je karta během boje přidělena útočícímu nepříteli.

Například na kartě nepřítele Skřeti z Dol Gulduru je efekt stínu, jenž je proveden, když je karta během boje přidělena útočícímu nepříteli jako karta stínu.

LOTR_LCG_CORE_Cards_final_CZ161


Efekt putování

Na některých kartách lokací najdete tučně vytištěnu aktivaci „Putování:“. Efekt putování je cena nebo omezení, které musejí hráči zaplatit či splnit, aby mohli do dané lokace cestovat. Pokud nemohou splnit podmínku efektu putování té či oné lokace, nemohou do ní cestovat.

LOTR_LCG_CORE_Cards_final_CZ139


Zdroj: OFICIÁLNÍ PRAVIDLA

Sdílej kartu s přáteli !