Klíčová slova jsou využita jako zkratky obvyklých herních efektů, které se objevují na více kartách. Klíčová slova a jejich účel ve hře jsou vysvětlena zde. Na kartách jsou vypsána slovy, obvykle na začátku textu.

TheHobbit_BoxArtFinal



Základní sada


Hlídaný

Klíčové slovo hlídaný se objevuje na některých kartách cílů pro připomenutí, že je třeba otočit další kartu z balíčku setkání a připojit ji k dané kartě cíle, když je tato odhalena a umístěna do oblasti odhalení. Kartu cíle nelze získat, dokud je k ní připojena další karta setkání. Jakmile se hráči vypořádají s tímto setkáním, odhodí jej a v oblasti odhalení zůstává karta cíle, dokud není získána. Pokud je další karta setkání, kterou máte připojit ke kartě cíle s klíčovým slovem hlídaný, také karta cíle, umístěte ji také do oblasti odhalení (s případnou další připojenou kartou) a pro připojení k původní kartě cíle využijte další kartu z balíčku setkání.

Ohrožení na kartách nepřátel a lokací připojených k hlídaným kartám cílů se přičítá do celkového ohrožení, dokud je nepřítel / lokace v oblasti odhalení. S kartou setkání připojenou k hlídanému cíli se vypořádáte v závislosti na jejím typu následujícím způsobem:

Nepřítel: Nepřítel opustí hru, když je poražen nebo odstraněn na základě jiné karty.

Lokace: Lokace opustí hru, když je prozkoumána nebo odstraněna na základě jiné karty.

Zrada: Efekt zrady se vyhodnotí, nebo je zrušen. (Karty zrady jsou vždy vyřešeny ihned, jakmile jsou odhaleny.)

Jakmile jsou vyřešeny všechny karty připojené k hlídanému cíli, hráči mohou tento cíl nárokovat po splnění podmínek uvedených v jeho textu.


Nápor

Když je v kroku odhalení, ve fázi úkolu, odhalena karta setkání s klíčovým slovem nápor, odhalte z balíčku setkání ještě 1 další kartu. Klíčové slovo nápor vyhodnoťte ihned po případném efektu při odhalení.


Omezení

Na některých kartách doplňků, které se mají připojit k jiným, je klíčové slovo omezení. K postavě nikdy nelze připojit více než dvě karty s omezením. Pokud hráč připojí třetí takovou kartu, musí některou z předchozích přesunout na odhazovací balíček.


Stráž

Postavu s klíčovým slovem stráž může kontrolující hráč vyslat jako obránce proti útokům nepřátel vedeným proti jiným hráčům. To smí provést poté, co hráč ve střetu s nepřítelem vyhlásí daný útok „bez obrany“. Stráž-obránce se musí vyčerpat a splnit všechny ostatní požadavky nutné pro obranu.


Střelec

Postavu s klíčovým slovem střelec smí hráč, který ji kontroluje, vyslat útočit na nepřátele, kteří jsou ve střetu s jinými hráči. Střelci smějí útočit na tyto cíle, když vyhlašuje útok hráč, který je kontroluje, nebo se mohou účastnit útoků jiných hráčů. V každém případě musí být postava vyčerpána a splnit ostatní požadavky nutné pro útok.


X vítězných bodů

Některé karty nepřátel a lokací poskytují vítězné body, když je porazíte. Jakmile taková karta opustí hru, jeden z hráčů by si ji měl položit vedle svého počítadla ohrožení, abyste na ni na konci hry při bodování nezapomněli. Je lepší, když tyto body počítá jeden hráč. (Viz „Bodování“ v Pravidlech ZS na str. 22.)


Zatracení X

Pokud je v kroku odhalení, ve fázi úkolu, odhalena karta setkání s klíčovým slovem zatracení, každý hráč si musí přičíst uvedenou hodnotu ke své úrovni ohrožení.



Khazad-dúm


Imunní vůči efektům karet

Na lokaci Východní brána je text „Imunní vůči efektům karet“. To znamená, že Východní bránu nelze vybrat za cíl žádné karty a že Výhodní brána ignoruje efekty všech karet, které by se jí přímo týkaly. Jediný způsob, jak na ni umístit žetony postupu, je při plnění úkolu. Jakmile je jednou Východní brána aktivní lokací, zůstane jí, dokud není plně prohledána (dokonce ani karty jako Děsivá trhlina nebo Chodcova stezka ji nemohou přesunout do oblasti odhalení).


Imunní vůči poškození ze střeleckého útoku

Na kartě Velkého jeskynního obra je text „Imunní vůči poškození ze střeleckého útoku“. To znamená že postavy, účastnící se útoku na základě klíčového slova „střelec“, jej nemohou poškodit. (Pokud se postava s vlastností střelec účastní útoku na Velkého jeskynního obra jiný způsobem, pak ho může poškodit a její “útokplatí.)



Trpasluj


Nezničitelný

Klíčové slovo Nezničitelný je poprvé použito ve scénáři Stín a plamen. Nepřítele s tímto klíčovým slovem nelze zničit běžným poškozením, i kdyby byl počet žetonů poškození stejný jako počet jeho životů.

Balíček dobrodružství: STÍN A PLAMEN


Přepadení

Ve scénáři Cesty do Roklinky se objevuje nové klíčové slovo Přepadení. Když nepřítel s tímto klíčovým slovem vstoupí do hry, musí každý hráč (počínaje prvním hráčem a poté ve směru hodinových ručiček) provést kontrolu střetnutí. Kontrolu střetnutí provádějí tito hráči pouze s nepřítelem, který právě vstoupil do hry, nikoli s ostatními v oblasti odhalení. Pokud se daný nepřítel tímto způsobem s někým střetne, další kontroly střetnutí už neprovádějte.

Balíček dobrodružství: CESTA DO ROKLINKY


Regenerace X

Nepřítel s klíčovým slovem Regenerace si v každém kole vyléčí uvedené množství poškození. Toto se děje ihned po předání žetonu prvního hráče ve fázi obnovení, před akcemi hráčů.

Balíček dobrodružství: POZOROVATEL VE VODĚ, STÍN A PLAMEN


Utajení X

Utajení je nové klíčové slovo. Poprvé je použito na hracích kartách série Trpasluj. Utajení snižuje cenu, za kterou lze takovou kartu hrát, o uvedenou hodnotu, avšak pouze za předpokladu, že ohrožení hráče, který tuto kartu hraje, je 20 nebo nižší. Utajení se vztahuje pouze na karty, které vykládáte nebo hrajete z ruky, a nikdy nemodifikuje natištěnou cenu karty.

Balíček dobrodružství: CELÁ TRPASLUJ


Ztraceni

Na některých kartách je efekt „Ztraceni“. Tyto efekty jsou vyvolány pouze pomocí jiných karet a nejsou nijak vázány na fázi nebo konkrétní časový okamžik ve hře.

Balíček dobrodružství: DLOUHÁ TMA



Dědicové Númenoru


Bitva

Jestliže karta úkolu obsahuje klíčové slovo bitva, postavy plnící tento úkol si při jeho vyhodnocení počítají celkový “útok” namísto “síly vůle“. Nepřátelé a lokace v oblasti odhalení stále používají “ohrožení“.

Příklad: Tomáš a Marek hrají scénář „Do Ithilienu“ a ve hře jsou dvě karty Jižanští žoldáci. Každá z těchto karet má klíčové slovo lukostřelba X, kde X je počet hráčů ve hře. To znamená celkovou hodnotu lukostřelby 4. Na začátku fáze boje se hráči rozhodnou přidělit 2 poškození Markovu spojenci Gandalfovi a 2 poškození Tomášovu hrdinovi Denethorovi.


Lukostřelba X

Je-li karta s klíčovým slovem lukostřelba ve hře, hráči musí na začátku fáze boje přidělit postavám poškození, které je rovno uvedené hodnotě lukostřelby. Toto poškození může být uděleno postavám libovolného hráče a může být rozděleno mezi hráče, jak uznají za vhodné. Pokud se hráči neshodnou, jak toto poškození rozdělit, rozhodne o tom první hráč. Je-li ve hře více karet s klíčovým slovem lukostřelba, jejich efekt se sčítá. Pamatujte, že “obrana” poškození z lukostřelby neblokuje.


Obléhání

Je-li na kartě úkolu klíčové slovo obléhání, postavy plnící tento úkol si při jeho vyhodnocení počítají celkovou “obranu” namísto “síly vůle“. Nepřátelé a lokace v oblasti odhalení i nadále používají “ohrožení“.

Příklad: Tomáš vyšle postavy Gandalfa a Stopaře z Ithilienu plnit úkol Přepadení v Ithilienu, který má na kartě (1B) klíčové slovo bitva. Při vyhodnocování úkolu Tomáš místo celkové “síly vůle” postav sečte jejich “útok”. Gandalf má 4 “útok” a Stopař z Ithilienu 1 “útok”, celkem tedy 5 “útoků”. Tomáš součet porovná s celkovým “ohrožení” v oblasti odhalení, která je právě nyní 3. Tomáš tedy v plnění úkolu uspěl a může tak přidat 2 žetony postupu na kartu úkolu



Proti stínu


Podsvětí X

Když lokace s tímto klíčovým slovem vstoupí do hry, vezměte z vrchu balíčku podsvětí X karet a umístěte je lícem dolů na hromádku pro danou lokaci. Když lokace opustí hru, případné karty na hromádce umístěné pod ní se odhalí a přidají do oblasti odhalení. Když se má karta z balíčku podsvětí odhodit, umístěte ji na odhazovací balíček setkání. Pokud je z balíčku setkání odhalena karta s klíčovým slovem Podsvětí, avšak v balíčku podsvětí nezbyly již karty, nemá toto klíčové slovo žádný efekt.

Příklad: Z balíčku setkání je odhalena karta Domy mrtvých, která má klíčové slovo Podsvětí 2. První hráč ji přidá do oblasti odhalení, z vrchu balíčku podsvětí si vezme 2 karty a umístí je na sebe lícem dolů pod kartu Domy mrtvých.

Balíček dobrodružství: SPRÁVCOVY OBAVY


Plížení X

Plížení je nové klíčové slovo, které představuje jedinečnou schopnost Wosů pronásledovat svou kořist Drúadanským lesem.

Když je z balíčku setkání odhalena karta s tímto klíčovým slovem plížení, hráči (jako skupina) musí odhodit uvedený počet zdrojů ze zásob svých hrdinů. Pokud hráči nemají dostatek zdrojů, musí odhodit tolik, kolik mají.

Příklad: Z balíčku setkání je odhalena Drúadanská elita, která má klíčové slovo Plížení X. V textu karty se píše: ..X je počet hráčů ve hře.” Ve hře jsou 3 hráči, takže společně (jako skupina) musí odhodit celkem 3 zdroje ze zásob svých hrdinů. První hráč se rozhodne odhodit 1 zdroj z Aragornovy zásoby, druhý hráč se rozhodne nic neodhodit, takže třetí hráč odhodí 2 zdroje ze zásoby Gimliho, aby dosáhli součtu 3.

Balíček dobrodružství: DRÚADANSKÝ LES


Vesničané X

Toto klíčové slovo určí žetony, které budou představovat obyvatele žijící nedaleko Amon Dínu, kteří potřebují pomoc hrdinů.

Když do hry vstoupí lokace s klíčový slovem vesničané nebo je odhalena karta úkolu s tímto klíčovým slovem, umístěte na danou kartu určený počet zdrojů. Žetony zdrojů takto umístěné na lokaci nebo úkol jsou žetony vesničanů. Žetony vesničanů nejsou zdroje.

Příklad: Z balíčku setkání je odhalen Hořící statek s klíčovým slovem vesničané 4, takže první hráč přidá tuto kartu do oblasti odhalení a umístí na ni 4 žetony zdrojů.

Balíček dobrodružství: STŘETNUTÍ NA AMON DINU


Kapitáni

Ve scénáři Morgulské údolí jsou 3 etapy a v každé je jeden nepřítel s vlastností Kapitán. Pro postup do další etapy a pro vítězství ve hře je nutné každého Kapitána porazit. Tito houževnatí nepřátelé se nezastaví před ničím, aby zabránili hrdinům zachránit Faramira, a proto je na každé z jejich karet, který zakazuje odstranit Kapitána ze hry jinak, než že je zabit. To znamená, že efekty karet, které by jinak zamíchaly daného nepřítele do balíčku setkání nebo jej odstranily ze hry, nebudou mít v dané etapě na tohoto Kapitána vliv.

Balíček dobrodružství: MORGULSKÉ ÚDOLÍ


Zdroj: ORIGINÁLNÍ PRAVIDLA

Sdílej kartu s přáteli !