Ze scénáře Hon na Gluma, což je první balíček dobrodružství z prvního cyklu Stíny Temného hvozdu, si posvítíme v krátkosti na jednu ze zrad, se kterou se můžete střetnout pouze v tomto scénáři (tedy s ikonkou Gluma), a to na Povídačky staré báby (Old Wive´s tales). Jde tedy o zradu s quantitou = počtem rovným 3 ks kopií karet v balíku setkání a její text zní následovně:

Při odhalení: Odhoďte 1 zdroj ze zásoby každého hrdiny (pokud je to možné). Všechny hrdiny, kteří nemohli odhodit zdroj, vyčerpejte.

Její efekt Při odhalení tedy odhazuje 1 žeton zdroje z každého hrdiny, pokud to je možné, a vyčerpá každého hrdinu/y, z něhož žeton zdroje odhozen nebyl. Podmínka se tedy vztahuje pouze na hrdiny, nikoliv na spojence (ty stejně zdroje většinou nedostávají) či cíle (Drsmeda Starého najdeme v jiném scénáři). V kombinaci s lokacemi Starý brod (The Old Ford) a oběma břehům Anduiny (The East Bank a The West Bank) v tomto scénáři Hon na Gluma to může vytvářet určitá omezení na to, co můžete v danou chvíli zahrát, a odkrajovat tak cenné zdroje nebo v horší variantě vyčerpat postavu, kterou jste si šetřili jako obránce nebo útočníka do fáze soubojů. Třešničkou na dortu je pak situace, kdy tato zrada přijde jako odhalená při přípravě hry, protože v této fázi  ještě hrdinové žádnými žetony zdrojů nedisponují. Vyčerpá je tak už jen samotné pomyšlení na to, že by měli po Glumovi vůbec začít pátrat. První kolo tak může být lehce krizové, ale zase v dané situaci nemůžete být úspěšní na úkolu, když na vás vyskočí jen jedna karta ve fázi putování.

Závěrem, ač se vůbec nezdá, jedná se pouze ale pouze jen o drby (přicházení o pár zdrojů z hrdinů na stole), takže karta nedisponuje žádným stínovým efektem, což je určitě dobrá zpráva. Vy si tak lehce poradíte s bráněním, ikdyž v daném scénáři moc extra silných protivníků není. I tak je potěšující fakt, že jde o kartu taženou bez stínového efektu.

Sepsal pro vás Libor


Pomluvy a klevety

Pomluva je trestným činem, který spáchá ten, kdo o jiném uvede takový nepravdivý údaj, který může značně ohrozit jeho vážnost před druhými osobami. Jestliže by však někdo jiného nepravdivě osočil z trestné činnosti, místo pomluvy by šlo o trestný čin křivého obvinění, a v případě méně intenzivního zásahu do vážnosti člověka by šlo o přestupek urážky na cti. V českém právním řádu je pomluva upravena v § 184 trestního zákoníku. Trestnost pomluvy vyplývá ze snahy chránit čest a dobrou pověst člověka ve společnosti, a to ať už jde o jeho vztahy v zaměstnání, v rodině nebo kdekoli jinde. Vždy ale pouze jednotlivé fyzické osoby, před pomluvou nejsou chráněny osoby právnické ani skupiny lidí.

Smysl trestněprávní ochrany je v tom, aby se zamezilo, předešlo anebo alespoň trestními prostředky reagovalo na situaci, kdy někdo velmi vážným způsobem naruší rodinný či společenský život jiného. Vzhledem ke celospolečenskému zájmu na ochraně vážnosti a cti všech není podstatné, zda si dotčená osoba pomluvy byla vědoma, dokonce je možné trestně stíhat i pomluvy již zemřelých osob. Základní podmínkou trestnosti pomluvy je ovšem její nepravdivost, není trestné šířit pravdivé údaje, jakkoli by mohly působit značně negativně. Druhou podmínkou je způsobilost pomluvy ohrozit značnou měrou vážnost pomlouvaného před druhými. To je posuzováno vždy individuálně podle okolností daného případu, bere se v úvahu jeho postavení ve společnosti, charakterové vlastnosti, rozšíření informace apod. Je také důležité, že se hodnotí objektivní možnost zasáhnout do cti a vážnosti, k zásahu dojít reálně nemusí. Z hlediska pachatele se nakonec ještě vyžaduje úmyslné jednání, ohrožení z nedbalosti trestné není.

České právo dopady pomluvy příkladmo uvádí v zaměstnání, kdy může jít o hrozbu přeřazení na nižší pozici či dokonce výpovědi, a v rodině, kde může dojít k rozvratu manželství nebo narušení jiných rodinných vztahů. Mimoto jsou negativní důsledky pomluvy samozřejmě představitelné i v jiných situacích, např. ve ztrátě zákazníků, ohrožení politické kariéry atd., tedy vždy, dojde-li ke vzniku závažné újmy v životě pomluveného. Samotná pomluva může být spáchána jakýkoliv způsobem, při němž dojde k přenosu informací, ústně nebo písemně, osobně či prostřednictvím médií, bilboardů apod. Zákon nicméně některé způsoby hodnotí závažněji. Zatímco obecně hrozí trest odnětí svobody jen do jednoho roku, odnětím svobody až na dva roky nebo zákazem činnosti je trestáno šíření pomluv tiskem (noviny, časopisy, ale i neperiodické publikace), filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí (internet) nebo jiným obdobně účinným způsobem – je-li dosah pomluvy obdobný, kupř. paměťová média či veřejně rozšiřované letáky a vylepované plakáty.

Zdroj: WIKIPEDIA


Originální znění karty v EN:

Old Wives’ Tales
Type: Treachery
Encounter Set: The Hunt for Gollum
Gossip.
When Revealed: Discard 1 resource from each hero’s resource pool, if able. Exhaust any hero that could not discard a resource from its pool.

It climbed trees to find nests; it crept into holes to find the young; it slipped through windows to find cradles. – The Fellowship of the Ring
Set: THFG Number: 24
Quantity: 3
Illustrator: Brian Valenzuela

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.